Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594857 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Strategia Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2007-2015

Dokument

Wstęp

     Samorząd terytorialny zgodnie z art. 163 Konstytucji RP wykonuje zadania publiczne, niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Działanie to powinno zapewnić harmonijny rozwój regionu, co ma szczególne znaczenie w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Rada Regionów Europy ma za zadanie tworzenie warunków dla wyrównywania dysproporcji pomiędzy regionami. Ważna rola przypada w tym procesie samorządom lokalnym na poziomie gminy. Art. 7 ustawy o samorządzie gminnym precyzuje podstawowe zadania z zakresu zaspokajania potrzeb wspólnoty1.
     Przekazanie części uprawnień władzy centralnej na szczebel samorządu terytorialnego powoduje, że część odpowiedzialności za jakość naszego życia spoczywa w rękach władz gminnych, powiatowych i regionalnych. Przyjęcie tej odpowiedzialności przez władze lokalne rodzi potrzebę efektywnego i kreatywnego zarządzania zasobami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tak aby ich wykorzystanie przyczyniało się do jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kreowania warunków do wszechstronnego indywidualnego rozwoju. Kreowanie tego rozwoju nie jest możliwe bez rzetelnej oceny aktualnego stanu spraw społecznych, gospodarczych i ekologiczno – przestrzennych oraz przemyślanego wytyczenia pożądanych kierunków rozwoju na najbliższe lata. Niezwykle istotne jest przy tym zachowanie spójności strategicznych celów i programów formułowanych na poziomie gminy, miasta i regionu z polityką krajową i UE.
     Tworzenie strategii, wspartej wieloletnim planowaniem, określa drogę do wyznaczonego celu. Strategia ma służyć efektywnemu, długookresowemu zarządzaniu zasobami, ich przekształcaniu w powszechnie akceptowane przez mieszkańców wartości. Każdy obszar kraju posiada swoja specyfikę, każda jednostka samorządową musi określić swój cel sama. Dobra strategia powinna mieć charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkańców, ale też i organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli działających na danym terenie. Z kolei strategia uniwersalna, zawierająca wszystkie możliwe aspekty rozwoju nie będzie narzędziem walki konkurencyjnej. Można postawić pytanie - gdzież ta konkurencja? Przecież samorząd to nie przedsięwzięcie komercyjne! Ale ów samorząd pełniąc rolę służebną wobec mieszkańców musi konkurować co najmniej w dwóch obszarach:
      - wewnątrz – stworzyć warunki, w których ludzie będą chcieli działać na jej terenie bardziej, niż gdzie indziej. Ideałem jest osiągniecie harmonii pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, a jakością usług świadczonych przez gminę;
      - na zewnątrz – pokazać inwestorom i gestorom funduszy wspierających zrównoważony rozwój, że wydanie ich na tym terenie jest korzystniejsze, niż gdzie indziej. Działania w tym obszarze skupiają się na uzyskiwaniu kolejnych przewag konkurencyjnych nad otoczeniem.

     Opracowanie niniejszego dokumentu oparto na koncepcji planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego Agenda 21.2, a spowodowane było bezpośrednio następującymi potrzebami:
 • identyfikacji zjawisk pozytywnych i negatywnych zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej i ekologiczno – przestrzennej miasta,
 • uzyskania konsensusu, co do najważniejszych kierunków działań administracji,
 • ustalenia priorytetów działań gminnych jednostek organizacyjnych,
 • doskonalenia metod zarządzania gminą, związana z optymalizacją efektywności wykorzystania wszystkich jego zasobów,
 • zbudowania programu zrównoważonego rozwoju, opartego na współpracy mieszkańców, organizacji społecznych oraz władz samorządowych.

     Przyjęta formuła tworzenia strategicznego planu zadań miasta, zakładała szeroki współudział przedstawicieli rozmaitych środowisk miasta Pieszyce poprzez wyrażenie swojej opinii w ankiecie skierowanej bezpośrednio do mieszkańców. Plan ten powstał z konieczności racjonalizacji wykorzystania wszystkich zasobów (finansowych, organizacyjnych, ludzkich), jakimi dysponują władze lokalne miasta. Ponieważ potrzeb jest znacznie więcej, niż środków do ich zaspokojenia, stąd konieczne stało się ustalenie odpowiednich priorytetów w celu wyeliminowania przypadkowości w podejmowaniu decyzji wdrożeniowych. Planowanie strategiczne zadań było procesem twórczym, który określił główne obszary problemowe gminnej wspólnoty samorządowej oraz wytyczył główne kierunki niezbędnych działań na najbliższe dziesięć lat.

     W toku prac nad strategią zrealizowano następujące zadania:
 • opracowano raport o stanie społeczno-ekonomicznym miasta Pieszyce,
 • przeprowadzono analizę wielowymiarową SWOT dla miasta,
 • przeprowadzono analizę przyczynowo – skutkową w odniesieniu do kluczowych zjawisk o charakterze negatywnym, poszukując ich źródeł,
 • sformułowano podstawowe cele rozwoju gminnej wspólnoty samorządowej,
 • opracowano metody wdrażania i realia finansowe,
 • zaproponowano listę kluczowych projektów strategicznych.

     Niniejsza strategia rozwoju wymagać będzie okresowej aktualizacji ze względu na szybko zachodzące przemiany społeczne i gospodarcze, które w znacznym stopniu określają realne możliwości realizacji określonych w niniejszym dokumencie projektów i zadań. Aktualizacja strategicznego planu zadań miasta będzie przeprowadzana w powiązaniu z pracami planistycznymi prowadzonymi przez inne jednostki rządowe i samorządowe funkcjonujące na obszarze miasta. A dodatkowo ukierunkowana będzie na okazje pozyskania środków pozabudżetowych na jej finansowanie.
     Dokument został opracowany przy wybitnym wkładzie władz miasta, samorządowców oraz osób związanych z jednostkami wyspecjalizowanymi (policja, straż pożarna, szpital, dom pomocy społecznej, pracownicy urzędu gminy). Dzięki ich zrozumieniu tematu i zaangażowaniu, strategia rozwoju miasta Pieszyce mogła stać się nowoczesnym dokumentem o europejskim standardzie. Należą się im szczególne słowa podziękowania.

Tadeusz Gospodarek
Instytut Funduszy Europejskich
 

1 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami.
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (plany zagospodarowania, warunki zabudowy, spis obiektów, mapy). 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4) lokalnego transportu zbiorowego (transport dzieci do szkół, komunikacja między sołectwami)
5) ochrony zdrowia (ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, organizacja w przypadku katastrof) 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, (mieszkania socjalne, budownictwo społeczne)
8) edukacji publicznej (przedszkola, szkoły podstawowe, zajęcia pozaszkolne),
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, (place zabaw, świetlice wiejskie, boiska sportowe, baseny)
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administra-cyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (żłobki, przedszkola i zajęcia pozaszkolne)
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Dokumenty Agenda 21 opracowano i przyjęto do realizacji przez grupę 179 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych na konferencji Earth Summit (Szczyt Ziemi) zorganizowanej w Rio de Janeiro w 1992 r.u
projekt: doba.pl