Urząd Miejski, ul.Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.: 074 836-54-87, fax: 074 836-72-30, promocja@pieszyce.pl


  poniedziałek, 23 marca 2015 r.   imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy   jesteś 1594857 gościem
Info

Odpady komunalne
Numer konta i odbiór odpadów
Harmonogram odbioru segregacji workowej oraz wielkogabarytów
PSZOK
Jak segregowć odpady?
Pobierz deklarację
Jestem właścicielem, najemcą...
Prawo

Informacje
OGŁOSZENIA ZGM
Otwarcie i budowa Centrum Kultury
Prezentacje Oświatowe 2014
Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin
XV-lecie chóru Petri Silva
WOŚP 2014
Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
Wędrówka na siedmiotysięcznik Pik Lenina - szczyt Avicenny 7134 m n.p.m.
Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Pani Alicji Niemiec - Hajduk
Najlepsi w gminie
Przebudowa ulicy Ogrodowej zakończona
O budowanym Centrum Kultury słów kilka
Jubileuszowy, honorowy obywatel. 50 lat praw miejskich
Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach
Wywiad z Marianem Janeczkiem
Konferencja na temat Turystyki Kulturowej
Remont ulicy Ogrodowej i Lipowej - II etap
Fritz Bohm Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla Jedynki
Remont ulicy Ogrodowej, Bielawskiej i Lipowej – I etap
SP nr 1: Szkoła dla Ekorozwoju
Kamionki. Powrót pod ziemię
Harmonogram sesji RM na 2015 rok
Budowa Nowej Przychodni Miejskiej
Organizacje pozarządowe
Umowa na sieć wodno-kanalizacyjną
Od Wielkiej Sowy po szczyt Awicenny - spotkanie z Pawłem Kudłą
Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inne

Pieszyce
Plan miasta
Informacje ogólne
Z historii Pieszyc
Kalendarium historii Pieszyc
Miasta partnerskie
Katalog firm
Die deutsche Sprache

Urząd Miejski
Podstawowe informacje
Rada Miejska
Przetargi
Strategia Rozwoju na lata 2007-2015
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015
Orlik

Wielka Sowa
Kamery on-line na Wielkiej Sowie
Ceny biletów
Historia i zdjęcia
Film o Górach Sowich
Mapa gór
Perła Dolnego Śląska

Honorowi Obywatele
Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
Jan Janeczek
Adam Lizakowski
Fritz Böhm
Ks. Prałat Edward Dzik
Alicja Niemiec - Hajduk
Tadeusz Pogoda

Turystyka
Pieszyce - film promocyjny
Odznaka turystyczna Znam Góry Sowie
Sowiogórskie trasy do narciarstwa biegowego
Pieszycka Izba Pamięci
Trasy rowerowe
Baza gastronomiczna
Baza noclegowa
Zabytki gminy Pieszyce
Atrakcje trurystyczne - mapa
Pomniki pamięci
Szlaki turystyczne
EuroVelo nr 9
Zdjęcia Gór Sowich
Park Krajobrazowy
Wędrowanie bez granic
Ciekawostki
Księga gości

Kalendarium
Rok 2011

Gazeta Pieszycka
2015

Pieszyccy artyści
Fotografia
Haft i rzeźba
Poezja i muzyka
Rysunek i malarstwo
Chór Petri Silva

Ciekawe strony
Urzędy Powiatu Dzierżoniowskiego
Lokalne media
Inne
Ważne adresy i telefony

Sporty motorowe
Kryterium Kamionki 2014
Mistrz Gór Sowich z Pieszyc
Pasja - adrenalina - rajdy
30 Kryterium Kamionki - video, foto, wyniki
Kryterium Kamionki - mapa zawodów
Wywiady
Galerie zdjęć
Bezpieczeństwo

Pieszyce 1258-2008
750 lat Św. Jakuba - program
Podsumowanie obchodów 750-lecia

Imprezy: sport i turystyka
Otwarcie Sezonu Turystycznego
II Bieg na Wielką Sowę
Polska Biega
Olimpiada Sportowa
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów
Bicie Rekordów

Galerie
Pieszyce Miasto cz. 1
Pieszyce Miasto cz. 2
Stare zdjęcia i widokówki
Fotokonkurs Góry Sowie Zimą
Galerie Emiliana Pałygi
Młode Talenty
Archiwum zdjęć

Gminne imprezy
Dożynki
Dni Pieszyc
Plenerowy Przegląd Filmowy
Przegląd Chórów

 

Odpowiedz na uwagi 04.02.2015 r. (*.pdf) - TUTAJ

Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej 2015 (*.pdf) - TUTAJ


     Zgodnie z realizacją ustalonego harmonogramu prac nad dokumentem pn.„ Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterema programami sektorowymi,realizowanego w ramach projektu ”Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, w dniu 31 października 2014r. w Urzedzie Miasta Dzierżoniowa, zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli JST z Wykonawcą.
     Na spotkaniu przedstawiony został dokument z przeprowadzonej diagnozy Ziemi Dzierżoniowskiej.
Zakres merytoryczny dokonanej analizy społeczno – gospodarczej, przeprowadzonej na obszarze zawiązanego partnerstwa, objął 5 stref życia społeczno - gospodarczego:
• Sfera przestrzenna: obejmująca zagadnienia związane z przestrzenią i środowiskiem (położenie geograficzne, sieć osadnicza, zasoby naturalne i kulturowe, dominujące formy zagospodarowania przestrzeni, w tym obszary przemysłowe i aktywności gospodarczej) oraz infrastrukturą techniczną (komunikacja, drogi i transport, obwodnice, ochrona środowiska, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, mienie komunalne.)
• Sfera społeczna: obejmująca zagadnienia związane z kapitałem ludzkim (demografia, wykształcenie, rynek pracy, źródła utrzymania, uczestnictwo w kulturze) oraz infrastrukturą społeczną (infrastruktura edukacyjna, kulturowa, sportowa
i rekreacyjna, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kapitał społeczny związany
z działalnością organizacji pozarządowych).
• Sfera gospodarcza: obejmująca zagadnienia związane z przedsiębiorczością (dominujące branże, główni pracodawcy, podmioty gospodarcze, struktura branż gospodarki).
• Sfera technologiczna: obejmująca zagadnienia związane z zapleczem naukowo -badawczym, zmianami w procesach technologicznych, technologiami ekologicznymi, technologiami informacyjnymi i systemami komunikacji, technologiami produkcji, technologiami projektowymi i nowymi produktami, poziomem kadry inżynierskiej
i technicznej
• Sfera polityczno-prawna: obejmująca zagadnienia związane z zarządzaniem rozwojem lokalnym (budżet gminy, planowanie strategiczne, promocja, kapitał społeczny, współpraca lokalna i ponadlokalna).
     Dane, które zostały zaprezentowane w diagnozie, będą stanowiły podstawę do dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Strategii Rozwoju. Przedstawiona przez Wykonawcę część diagnostyczna zostanie zakończona na etapie podsumowania, w kierunku
i analizy SWOT, która przejdzie już w część strategiczną.
     Przygotowana przez Wykonawcę analiza SWOT, będzie syntezą opracowanego wcześniej opisu stanu i tendencji rozwojowych obszaru funkcjonalnego oraz zostanie poddana weryfikacji na etapie warsztatów. Podczas tych warsztatów w grupie roboczej o możliwie dużym przekroju kompetencji i wiedzy, zostaną wypracowane główne kierunki rozwoju,
w tym: wizja, misja i cele strategiczne. Następnie, wypracowany podczas warsztatów materiał, zostanie poddany ocenie w czasie otwartych konsultacji społecznych.


     Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:
• Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości
innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
     Wykonawca, Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o., rozpoczął prace nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu prac, wstępną koncepcją zawartości dokumentu, propozycją przeprowadzenia konsultacji społecznych i warsztatów strategicznych.
Wstępna koncepcja dokumentu została przesłana przez Wykonawcę 28 lipca 2014r.
Dokument ten został rozesłany do wszystkich członków zespołów merytorycznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Zespołu Koordynatorów, biorących udział w pracach nad opracowaniem Strategii i czterech programów sektorowych. 
Po zatwierdzeniu przesłanych propozycji, zostały wyznaczone pierwsze spotkania zespołów merytorycznych z ekspertami ze strony Wykonawcy.
• 3 września 2014r. odbyły się spotkania z zespołami ds. zwiększania retencyjności
i rozwoju transportu,
• 9 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu aktywizacji społeczno- zawodowej,
• 10 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu rewitalizacji.
     Na spotkaniach przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, punktami programów, zebrano również uwagi i spostrzeżenia oraz określono wykaz materiałów źródłowych do wykorzystania.
     Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Wykonawcę badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO oraz przeprowadzenie diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.

     Po zakończeniu pierwszych postępowań przetargowych oraz równocześnie z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, należało wprowadzić aktualizację zmian w szczegółowym budżecie projektu i samym wniosku. Były one związane z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.
     Po zgłoszeniu zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 28.08.2014r., został podpisany aneks do umowy na realizację projektu, zawierający zaktualizowane wysokości transz.
     Zmiana wartości ujętych we wniosku w szczegółowym budżecie projektu.  
wL
L.p.
Szczegółowy budżet projektu przed zmianami
 
Szczegółowy budżet projektu po zmianach
Różnice/
Oszczędności
1. Całkowita wartość projektu
717 895,00 PLN
309 514,96 PLN
- 408 380,04 PLN
2. Kwota z dotacji
 
608 085,75 PLN
261 274,67 PLN
- 346 811,08 PLN
3. Wkład własny sfinansowany przez Partnerów
 
109 809,25 PLN
48 240,29 PLN
- 61 568,96 PLN
 

     W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 30,52-238 Wrocław. 
 
Będzie on realizował zamówienie dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:
• Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości
innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
• Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

Umowa z Wykonawcą została podpisana 10 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniowa. Termin jej realizacji upływa 31 maja 2015r.

Całkowita wartość umowy na opracowanie ww. dokumentów opiewa na kwotę: 227 550,00 zł brutto.

Opracowanie ww. dokumentów związane jest z realizacją projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, którego Liderem Projektu jest Gmina Dzierżoniów a partnerami: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu długofalowej współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania i rozwiązywania problemów całego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwiązywania istotnych problemów Ziemi Dzierżoniowskiej.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.
Powstała dokumentacja wykorzystana będzie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski
”Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.
Całkowita wartość projektu: 717 895,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 608 085,75 PLN
Podpisanie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:
• Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
i czterech programów sektorowych, tj.:
• Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
• Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
• Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej
na lata 2014-2020
• Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.
Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów - 20 maja 2014r.
Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.

 

projekt: doba.pl