Spo艂eczna Komisja Mieszkaniowa powo艂ywana jest przez Burmistrza Miasta Pieszyce. Jako organ opiniodawczy i doradczy Burmistrza zapewnia kontrol臋 spo艂eczn膮 nad sposobem przyjmowania i rozpatrywania wniosk贸w o zawarcie umowy najmu lokalu.

W sk艂ad Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej powo艂ywani s膮:

- pracownik Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach,

- pracownik Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej

- pracownik O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej

Osoby ubiegaj膮ce si臋 o najem lokalu zobowi膮zane s膮 do z艂o偶enia wniosku o wynaj臋cie lokalu, udokumentowania spe艂nienia warunk贸w okre艣lonych niniejsz膮 uchwa艂膮 oraz w innych aktach prawnych, co jest niezb臋dne do zawarcia umowy najmu lokalu. Wnioski spe艂niaj膮ce kryteria zostaj膮 poddane ocenie Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej. Kryteria okre艣la Uchwa艂a Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteri贸w wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosk贸w przez Spo艂eczn膮 Komisj臋 Mieszkaniow膮 Burmistrz zatwierdza listy os贸b uprawnionych do zawarcia umowy najmu na dany rok i podaje je do publicznej wiadomo艣ci przez wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Miasta i Gminy.

Skre艣lenie z listy uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu nast臋puje w przypadku ustalenia, 偶e:

- dane zawarte we wniosku s膮 nieprawdziwe,

- wnioskodawca nie zamieszkuje terenu Gminy Pieszyce,

- zosta艂o przekroczone kryterium dochodowe uprawniaj膮ce do zawarcia umowy najmu i nast膮pi艂a poprawa warunk贸w mieszkaniowych,

- brak spe艂nienia kryteri贸w okre艣lonych w uchwale Nr VI/37/2015

 Sk艂ad Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej:

Przewodnicz膮cy 鈥 Ma艂gorzata Walczuk

Cz艂onek 鈥 Zofia Dudek

Cz艂onek 鈥 Anna Kroczak

Komisja obraduje w ka偶dy drugi poniedzia艂ek miesi膮ca od godz. 15:30 w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach przy ul. Kopernika 124 (I pi臋tro).

<<< Wykaz pustostan贸w lokali gminnych >>>

 Wa偶ne dokumenty

- Uchwa艂a Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteri贸w wynajmowania lokali wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce.

- Zarz膮dzenie Nr 27/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie okre艣lenia zasad dzia艂ania i regulaminu pracy Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej w Pieszycach, wzoru wniosku o najem lub zamian臋 lokalu oraz kryteri贸w pomocnicznych stosowanych przy rozpatrywaniu wniosk贸w o najem lub zamian臋 lokalu.

- Wniosek o najem lokalu